Δώρα στο κεφάλαιο, ψίχουλα στους εργαζόμενους

Δώρα στο κεφάλαιο, ψίχουλα στους εργαζόμενους

  • Δώρα στο κεφάλαιο, ψίχουλα στους εργαζόμενους

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Νόμος και τάξη» αλλά και κεντρώα ανοίγματα
 
Η ομι­λία του Μη­τσο­τά­κη στη ΔΕΘ έδωσε μια πρό­γευ­ση για την πο­λι­τι­κή που σκο­πεύ­ει να ακο­λου­θή­σει η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ. 
 
Δεν πρέ­πει να υπάρ­χει καμιά αυ­τα­πά­τη για το γε­γο­νός ότι η Δεξιά σκο­πεύ­ει να επι­τα­χύ­νει και να βα­θύ­νει τις νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες αντι­με­ταρ­ρυθ­μί­σεις, αξιο­ποιώ­ντας το δρόμο που έστρω­σε η πραγ­μα­τι­κή πο­λι­τι­κή Τσί­πρα και οι μνη­μο­νια­κές συμ­φω­νί­ες με τους δα­νει­στές.
 
Γι’ αυτό άλ­λω­στε φρο­ντί­ζει να ενι­σχύ­σει πο­λι­τι­κά τους μη­χα­νι­σμούς κα­τα­στο­λής. Σε αυτό απο­σκο­πούν τα μέτρα για το άσυλο και η γε­νι­κό­τε­ρη ανα­βάθ­μι­ση της θε­μα­το­λο­γί­ας «νόμος και τάξη» που ο Μη­τσο­τά­κης προ­σπά­θη­σε να πα­ρου­σιά­σει σαν ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι της «κα­νο­νι­κό­τη­τας» μιας υγιούς κοι­νω­νι­κής ζωής. Σε αυτό απο­σκο­πεί η απε­νο­χο­ποί­η­ση των ρα­τσι­στι­κών ιδεών ενά­ντια στους πρό­σφυ­γες και τους με­τα­νά­στες. 
 
Όμως η ηγε­σία της ΝΔ –και ει­δι­κό­τε­ρα ο «κύ­κλος» Μη­τσο­τά­κη από οι­κο­γε­νεια­κή πείρα– γνω­ρί­ζουν ότι μόνο ή κυ­ρί­ως με την κα­τα­στο­λή δεν είναι δυ­να­τόν να στα­θεί μια μα­κρο­πρό­θε­σμη πο­λι­τι­κή στην υπη­ρε­σία των κα­πι­τα­λι­στών. Η πα­ρα­πλά­νη­ση του κό­σμου, η πα­ρου­σί­α­ση των κα­πι­τα­λι­στι­κών συμ­φε­ρό­ντων ως «γε­νι­κό καλό», ως δια­τα­ξι­κό εθνι­κό συμ­φέ­ρον, είναι προ­ϋ­πό­θε­ση για όποια κυ­βερ­νη­τι­κή στα­θε­ρό­τη­τα.
 
 
«Κε­ντρώο προ­φίλ»
 
Ο Μη­τσο­τά­κης στη ΔΕΘ προ­σπά­θη­σε να εμ­φα­νι­στεί ως «κε­ντρώ­ος». Η επι­λο­γή αυτή δεν είναι απο­τέ­λε­σμα σε­μνό­τη­τας: ο ίδιος άλ­λω­στε στην περ­σι­νή ΔΕΘ απει­λού­σε ότι θα με­τα­τρέ­ψει την κρίση της πο­λι­τι­κής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σε στρα­τη­γι­κή ήττα της Αρι­στε­ράς γε­νι­κό­τε­ρα, σε στρα­τη­γι­κή ήττα του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος, ενώ άλλα στε­λέ­χη της ΝΔ δεν δί­στα­ζαν τότε να συ­γκρί­νουν την επερ­χό­με­νη εκλο­γι­κή νίκη της ΝΔ με την κυ­ριαρ­χία της Δε­ξιάς στη με­τεμ­φυ­λια­κή πε­ρί­ο­δο. 
 
Η επι­λο­γή της «με­τριο­πά­θειας» στη ΔΕΘ είναι κυ­ρί­ως απο­τέ­λε­σμα φόβου μπρο­στά στην επερ­χό­με­νη διε­θνή ύφεση, στα οι­κο­νο­μι­κο­κοι­νω­νι­κά μέτρα που αυτή μπο­ρεί να κα­τα­στή­σει ανα­γκαία σε αδύ­να­μους κα­πι­τα­λι­σμούς όπως ο ελ­λη­νι­κός και στις πο­λι­τι­κές συ­νέ­πειες που αυτά μπο­ρούν να προ­κα­λέ­σουν. Ο Μη­τσο­τά­κης στη ΔΕΘ προ­σπά­θη­σε να δη­λώ­σει πιο κα­θη­συ­χα­στι­κός για τις προ­ο­πτι­κές μιας νέας διε­θνούς ύφε­σης («δεν συμ­με­ρί­ζο­μαι τα πιο απαι­σιό­δο­ξα σε­νά­ρια»), όμως τα για­τρο­σό­φια που είχε να προ­τεί­νει, είναι από­δει­ξη της πλή­ρους αμη­χα­νί­ας της αστι­κής ηγε­σί­ας μπρο­στά στις διε­θνείς προ­ο­πτι­κές (από τα για­τρο­σό­φια αυτά ξε­χώ­ρι­σε, ασφα­λώς, η έκ­κλη­ση του ακραιφ­νούς νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρου Κυρ. Μη­τσο­τά­κη προς τη Γερ­μα­νία, για να αλ­λά­ξει πο­λι­τι­κή προς… κεϊν­σια­νή κα­τεύ­θυν­ση…). 
 
Γι’ αυτό ο πρω­θυ­πουρ­γός φρό­ντι­σε να αφή­σει ανοι­χτές όλες τις πι­θα­νό­τη­τες «ευ­ρύ­τε­ρης» πο­λι­τι­κής συ­νεν­νό­η­σης. Είτε σχε­τι­κά με τα ζη­τή­μα­τα του Προ­έ­δρου της Δη­μο­κρα­τί­ας και του εκλο­γι­κού νόμου, είτε σχε­τι­κά με κά­ποια πιο άμεσα και «πι­πε­ρά­τα» ζη­τή­μα­τα. Ερω­τη­θείς π.χ. σχε­τι­κά με την προ­ο­πτι­κή νο­μι­μο­ποί­η­σης των ιδιω­τι­κών ΑΕΙ –ένα θέμα εμ­βλη­μα­τι­κό για τη νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη τάση της ΝΔ και τον Μη­τσο­τά­κη ει­δι­κό­τε­ρα– έκλει­σε το θέμα με την «ξερή» δή­λω­ση: «δεν προ­τί­θε­μαι να κάνω τί­πο­τα που θα υπερ­βαί­νει το Σύ­νταγ­μα». Ερω­τη­θείς σχε­τι­κά με τις διώ­ξεις στε­λε­χών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, που κατ’ επα­νά­λη­ψη είχε υπο­σχε­θεί στην προη­γού­με­νη Βουλή, έκλει­σε επί­σης το θέμα με τη δή­λω­ση: «δεν θα επι­τρέ­ψω να με­τα­τρα­πεί η Βουλή σε βιο­μη­χα­νία εξε­τα­στι­κών επι­τρο­πών». Είναι φα­νε­ρό ότι άμε­σος στό­χος αυτού του χει­ρι­σμού είναι να μεί­νει ανοι­χτός ο δί­αυ­λος επι­κοι­νω­νί­ας με το ΚΙΝΑΛ και τη Φώφη Γεν­νη­μα­τά, αλλά, εξ αντι­κει­μέ­νου, η διά­ψευ­ση των ρε­βαν­σι­στι­κών υπο­σχέ­σε­ων των Σα­μα­ρά, Γε­ωρ­γιά­δη, Βο­ρί­δη κ.ο.κ. αφή­νει ανοι­χτό το εν­δε­χό­με­νο «πο­λι­τι­κής συ­νεν­νό­η­σης» και με τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και τον Αλ. Τσί­πρα, εάν και εφό­σον το απαι­τή­σουν οι συν­θή­κες…
 
 
Χει­ρο­πια­στά δώρα 
 
Όμως πίσω από αυτό το «βε­λού­δι­νο γάντι» της κε­ντρώ­ας γλώσ­σας εύ­κο­λα μπο­ρεί να δια­κρί­νει κα­νείς τη σι­δε­ρέ­νια από­φα­ση για την κατά από­λυ­τη προ­τε­ραιό­τη­τα εξυ­πη­ρέ­τη­ση των πιο προ­ω­θη­μέ­νων απαι­τή­σε­ων των κα­πι­τα­λι­στών. 
 
Τα γε­ρά­κια της αγο­ράς στη φε­τι­νή ΔΕΘ δεν πήραν μόνο τη γε­νι­κό­λο­γη υπό­σχε­ση για μια πιο «business friendly» δια­κυ­βέρ­νη­ση. Πήραν συ­γκε­κρι­μέ­να, χει­ρο­πια­στά δώρα:
 
• Η μεί­ω­ση της φο­ρο­λο­γί­ας των κερ­δών από το 28% στο 24% φέτος και στο 20% από του χρό­νου, αλλά και των με­ρι­σμά­των από το 10% στο 5%, είναι μια άμεση (αφού το μέτρο θα εφαρ­μο­στεί από το τρέ­χον οι­κο­νο­μι­κό έτος) και γεν­ναιό­δω­ρη ενί­σχυ­ση των κα­πι­τα­λι­στών. Ενί­σχυ­ση που θα συ­νε­χι­στεί με την εξαγ­γελ­θεί­σα μεί­ω­ση των ερ­γο­δο­τι­κών ασφα­λι­στι­κών ει­σφο­ρών στο 5%. 
Το δώρο επε­κτεί­νε­ται στην τριε­τή «ανα­στο­λή» ΦΠΑ στον κα­τα­σκευα­στι­κό τομέα (σε μια πε­ρί­ο­δο που οι ΑΕ του κλά­δου ετοι­μά­ζο­νται για με­γά­λα «έργα», βλέπε Λά­τσης-Ελ­λη­νι­κό κ.ά.) και στη γε­νι­κό­τε­ρη «απε­λευ­θέ­ρω­ση» των επεν­δυ­τών από κάθε πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή, πο­λε­ο­δο­μι­κή κ.ο.κ. προ­ϋ­πό­θε­ση, μέσα στο τάχα «αντι­γρα­φειο­κρα­τι­κό» κλίμα που υπο­σχέ­θη­κε ο Μη­τσο­τά­κης (βλ. El Dorado Gold, Cosco κ.ά.). 
 
• Οι αντι­δρα­στι­κές αλ­λα­γές στην ερ­γα­σια­κή νο­μο­θε­σία είναι επί­σης ένα ση­μα­ντι­κό δώρο. Ο Μη­τσο­τά­κης εξήγ­γει­λε την κα­τάρ­γη­ση του ν.1264, που –παρά τα προ­βλή­μα­τά του– «χρω­μα­τί­ζε­ται» από τον αέρα της με­τα­πο­λί­τευ­σης και τις ερ­γα­τι­κές κα­τα­κτή­σεις εκεί­νης της επο­χής. Οι κα­πι­τα­λι­στές παίρ­νουν ήδη την κα­τάρ­γη­ση της υπο­χρέ­ω­σης να αι­τιο­λο­γούν τις απο­λύ­σεις, την κα­τάρ­γη­ση της ευ­θύ­νης του πραγ­μα­τι­κού ερ­γο­δό­τη, όταν χρη­σι­μο­ποιεί «ερ­γο­λα­βι­κούς» απα­σχο­λού­με­νους, την πλήρη διά­βρω­ση της ισχύ­ος των κλα­δι­κών συμ­βά­σε­ων και –κυ­ρί­ως!– την πλήρη υπο­νό­μευ­ση της δυ­να­τό­τη­τας κή­ρυ­ξης απερ­γί­ας με τη θε­σμο­θέ­τη­σης των ηλε­κτρο­νι­κών ψη­φο­φο­ριών και προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων πλειο­ψη­φί­ας που είναι κυ­ριο­λε­κτι­κά άπια­στες στις ση­με­ρι­νές συν­θή­κες. 
 
• Το με­γά­λο πλιά­τσι­κο προ­κη­ρύ­χθη­κε με την επι­τά­χυν­ση των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων. Στη διά­θε­ση των «αγο­ρών» θα τε­θούν τα κε­φά­λαια των επι­κου­ρι­κών συ­ντά­ξε­ων, η ολο­κλή­ρω­ση της αρ­πα­γής του αε­ρο­δρο­μί­ου στα Σπάτα, των ΕΛΠΕ και της ΔΕΠΑ, ενώ κα­θο­ρι­στι­κής ση­μα­σί­ας για όλους μας (αλλά και για το συ­σχε­τι­σμό δύ­να­μης με­τα­ξύ των κα­πι­τα­λι­στών στην Ελ­λά­δα) θα είναι η μοίρα της ΔΕΗ.
 
Αντί­στρο­φα, οι λε­γό­με­νες «πα­ρο­χές», τα μέτρα που αφο­ρούν τη βελ­τί­ω­ση της ζωής των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών πε­ριο­ρί­στη­καν κυ­ριο­λε­κτι­κά σε ψί­χου­λα. Η μεί­ω­ση του συ­ντε­λε­στή φο­ρο­λό­γη­σης φυ­σι­κών προ­σώ­πων από το 22% στο 9% για ει­σό­δη­μα μέχρι 10.000 είναι κυ­ριο­λε­κτι­κά κο­ροϊ­δία, γιατί για τα πρώτα 8.600 ευρώ στο ει­σό­δη­μα του κα­θε­νός ισχύ­ει (για την ώρα…) το αφο­ρο­λό­γη­το. Η μεί­ω­ση του ΕΝΦΙΑ με­σο­σταθ­μι­κά, θα ευ­νο­ή­σει ση­μα­ντι­κά τις με­γά­λες πε­ριου­σί­ες, εν μέρει τη «με­σαία τάξη», αλλά για τα μικρά νοι­κο­κυ­ριά αυτός ο φόρος θα πα­ρα­μεί­νει ασή­κω­τος. Το ίδιο ισχύ­ει και για τον ΦΠΑ, τον πιο «σκλη­ρό» φόρο πάνω στη λαϊκή κα­τα­νά­λω­ση, που ο Μη­τσο­τά­κης δή­λω­σε ότι θα αφή­σει ανέγ­γι­χτο ως το τέλος της τε­τρα­ε­τί­ας. 
 
Πα­ρε­μπι­πτό­ντως, την πα­ρα­μο­νή της πρω­θυ­πουρ­γι­κής ομι­λί­ας ανα­κοι­νώ­θη­καν τα στοι­χεία που δεί­χνουν ότι οι με­γά­λες εμπο­ρι­κές και βιο­μη­χα­νι­κές επι­χει­ρή­σεις στην Ελ­λά­δα είναι «πρω­τα­θλη­τές» σε πα­νευ­ρω­παϊ­κό επί­πε­δο στη φο­ρο­κλο­πή, αφού πα­ρα­κρα­τούν πάνω από 30% του ει­σπρα­χθέ­ντος ΦΠΑ. Η λεία από αυτή την κλοπή είναι κο­λοσ­σιαία (ξε­περ­νά κατά πολύ το σύ­νο­λο της εί­σπρα­ξης από τον ΕΝΦΙΑ) και απο­δει­κνύ­ει ότι ο ΦΠΑ λει­τουρ­γεί και ως μια κρυφή επι­χο­ρή­γη­ση των επι­χει­ρή­σε­ων. Γι’ αυτή τη λη­στεία, όπως και συ­νο­λι­κό­τε­ρα για την τε­ρά­στια φο­ρο­κλο­πή και ει­σφο­ρο­κλο­πή του κε­φα­λαί­ου στην Ελ­λά­δα, ο Μη­τσο­τά­κης δεν είχε τί­πο­τα συ­γκε­κρι­μέ­νο να μας πει. 
 
 
Άσφαι­ρα πυρά του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ
 
Η κρι­τι­κή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ απέ­να­ντι σε αυτή την εξαι­ρε­τι­κά αντι­δρα­στι­κή πο­λι­τι­κή υπήρ­ξε κυ­ριο­λε­κτι­κά αστεία. Έκα­ναν λόγο για ανα­βο­λή της δια­πραγ­μά­τευ­σης για μεί­ω­ση των αι­μα­τη­ρών πλε­ο­να­σμά­των 3,5% επί του ΑΕΠ (που συμ­φώ­νη­σε με τους δα­νει­στές ο… Τσί­πρας) και κα­τη­γό­ρη­σαν τη ΝΔ ότι κα­θυ­στε­ρεί τη μεί­ω­ση του χα­ρα­τσιού της δια­βό­η­της «Ει­σφο­ράς Αλ­λη­λεγ­γύ­ης» και του «τέ­λους επι­τη­δεύ­μα­τος» (που η κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα άφησε ανέγ­γι­χτα επί 4 χρό­νια…). Πρό­κει­ται κυ­ριο­λε­κτι­κά για άσφαι­ρα πυρά. Στην ουσία ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ κα­τη­γο­ρεί τη ΝΔ ότι κα­πη­λεύ­ε­ται την πο­λι­τι­κή του Τσί­πρα και ότι προ­σπα­θεί να αντλή­σει «πο­λι­τι­κή υπε­ρα­ξία» μέσα από τη… συ­νέ­χι­σή της. 
 
Αυτή η κρι­τι­κή απο­δει­κνύ­ει την πραγ­μα­τι­κή πο­λι­τι­κή «σύ­γκλι­ση» με­τα­ξύ των δύο κομ­μά­των, απο­δει­κνύ­ει ότι η νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη επι­τά­χυν­ση του Μη­τσο­τά­κη πα­τά­ει πάνω στα «κε­κτη­μέ­να» της επο­χής Τσί­πρα, συ­νε­χί­ζει –με τα­κτι­κές τομές και λι­γό­τε­ρες ιδε­ο­λο­γι­κές αντι­φά­σεις– στο δρόμο που χά­ρα­ξε το Μνη­μό­νιο 3. Όπως άλ­λω­στε υπο­γράμ­μι­σε ο Μη­τσο­τά­κης, τί­πο­τα δεν θα αλ­λά­ξει χωρίς τη σύμ­φω­νη γνώμη των δα­νει­στών, θέ­το­ντας ως προ­ϋ­πό­θε­ση για τη μεί­ω­ση των αι­μα­τη­ρών πλε­ο­να­σμά­των τη θε­τι­κή ει­σή­γη­ση της… Κρι­στίν Λα­γκάρντ. 
 
Εκεί που η συ­νέ­χεια της πο­λι­τι­κής απο­δεί­χθη­κε πέρα από κάθε αμ­φι­βο­λία ήταν η «κω­λο­τού­μπα» του Μη­τσο­τά­κη σχε­τι­κά με τη συμ­φω­νία των Πρε­σπών. Φυ­σιο­λο­γι­κά και χωρίς ση­μα­ντι­κούς πο­λι­τι­κούς τριγ­μούς ο επι­κε­φα­λής της Δε­ξιάς δή­λω­σε ότι θα επα­γρυ­πνεί για την εφαρ­μο­γή της ακραία φι­λο­α­με­ρι­κα­νι­κής και να­τοϊ­κής πο­λι­τι­κής που επέ­βα­λε ο Αλ. Τσί­πρας. Ακρι­βώς επει­δή η συμ­φω­νία των Πρε­σπών απο­τύ­πω­νε τα συμ­φέ­ρο­ντα του ελ­λη­νι­κού κε­φα­λαί­ου και κρά­τους για στε­νό­τε­ρη σύν­δε­ση με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, ο Κυρ. Μη­τσο­τά­κης έχει σή­με­ρα τη δυ­να­τό­τη­τα να κάνει ανέ­ξο­δα αυτή την προ­α­ναγ­γελ­θεί­σα κω­λο­τού­μπα. Όσοι πο­ντά­ρι­σαν κι εξα­κο­λου­θούν να πο­ντά­ρουν στο χαρτί του έξαλ­λου εθνι­κι­σμού σαν μια, τάχα, απο­τε­λε­σμα­τι­κή αντι­πο­λι­τευ­τι­κή βάση βρί­σκο­νται σή­με­ρα εκτός τόπου και χρό­νου. 
 
Ενά­ντια στην πο­λι­τι­κή που εξήγ­γει­λε ο Μη­τσο­τά­κης στη ΔΕΘ η μο­να­δι­κή ου­σια­στι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση που μπο­ρεί να πε­ρι­μέ­νει κα­νείς είναι από τα κάτω και από τη ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά. Που θα χρεια­στεί να ανα­συ­ντα­χθεί με τον τα­χύ­τε­ρο τρόπο από την πο­λι­τι­κή ήττα στις εκλο­γές του Ιούλη και να προ­σπα­θή­σει να ανα­με­τρη­θεί με το κα­θή­κον της ορ­γά­νω­σης των αγώ­νων αντί­στα­σης των ερ­γα­ζο­μέ­νων και της νε­ο­λαί­ας.
 
 

Μαρία Μπόλαρη

 
 

Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά


Ετικέτες: Κυριάκος Μητσοτάκης, ΔΕΘ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, Πολιτική, Οικονομία