Νεοφιλελευθερισμός uber alles στους δήμους

Νεοφιλελευθερισμός uber alles στους δήμους

  • Νεοφιλελευθερισμός uber alles στους δήμους

Στα χνάρια του Κλεισθένη οι αλλαγές που ψήφισε η ΝΔ στη βουλή
 
Από τον Ιού­νιο οι εκλε­κτοί της ΝΔ στους δή­μους είχαν προ­α­ναγ­γεί­λει τις αλ­λα­γές που θα έκανε η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη στην το­πι­κή Αυ­το­διοί­κη­ση. Ήταν 13 Ιούνη, όταν η κυ­ριαρ­χού­με­νη από τον Πα­τού­λη και τους υπό­λοι­πους νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρους δη­μάρ­χους ΚΕΔΕ (Κε­ντρι­κή Ένωση Δήμων Ελ­λά­δας) συ­να­ντή­θη­κε με τον αρ­χη­γό της ΝΔ και έθεσε τα αι­τή­μα­τά της για την ερ­χό­με­νη τότε νέα κυ­βέρ­νη­ση.
 
Τα πρω­το­πα­λί­κα­ρα του νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού στην αυ­το­διοί­κη­ση ζη­τού­σαν σχε­δόν ό,τι ψη­φί­στη­κε στο νο­μο­σχέ­διο. Δη­λα­δή σύ­μπρα­ξη πα­ρα­τά­ξε­ων ή και με­μο­νω­μέ­νων συμ­βού­λων, η οποία θα δη­λώ­νε­ται γρα­πτώς στην πρώτη συ­νε­δρί­α­ση του δη­μο­τι­κού συμ­βου­λί­ου, με την απα­ραί­τη­τη συμ­με­το­χή της πα­ρά­τα­ξης του δη­μάρ­χου. Κα­τάρ­γη­ση απο­φα­σι­στι­κών αρ­μο­διο­τή­των των το­πι­κών συμ­βου­λί­ων. Επα­να­φο­ρά του συ­στή­μα­τος συ­γκρό­τη­σης επι­τρο­πών, όπως προ­έ­βλε­πε ο προη­γού­με­νος από τον Κλει­σθέ­νη νόμος, ο Καλ­λι­κρά­της το 2010. Και σε αυτές τις επι­τρο­πές, ει­δι­κά των Οι­κο­νο­μι­κών και της Ποιό­τη­τας Ζωής, όπου θα έχει πλειο­ψη­φία η πρώτη σε ψή­φους πα­ρά­τα­ξη να παίρ­νο­νται οι απο­φά­σεις, όταν οι προ­τά­σεις της δεν εγκρί­νο­νται από το δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο.
 
Επί της ου­σί­ας αυτό που απαι­τού­σαν οι δή­μαρ­χοι και οι πε­ρι­φε­ρειάρ­χες της πλειο­ψη­φί­ας στην ΚΕΔΕ ήταν ένα προ­χώ­ρη­μα του νόμου που είχε ψη­φί­σει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και έδινε υπε­ραρ­μο­διό­τη­τες στον εκλεγ­μέ­νο δή­μαρ­χο, με τις οποί­ες μπο­ρού­σε να ξε­πε­ρά­σει τις αντιρ­ρή­σεις της πλειο­ψη­φί­ας του δη­μο­τι­κού συμ­βου­λί­ου και να απο­φα­σί­σει μόνος του επί σειρά θε­μά­των με άλλο τρόπο.
 
Η ΝΔ, με τις αλ­λα­γές που πραγ­μα­το­ποί­η­σε στις 9 Αυ­γού­στου, δεν έχει αλ­λά­ξει την απλή ανα­λο­γι­κή στην εκλο­γή των δη­μο­τι­κών και κοι­νο­τι­κών συμ­βου­λί­ων (του­λά­χι­στον όχι ακόμη). Αυτό που κάνει είναι να δώσει ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρες αρ­μο­διό­τη­τες στον δή­μαρ­χο και πε­ρισ­σό­τε­ρο χώρο στην πα­ρά­τα­ξή του ακόμη και αν δεν έχει την πλειο­ψη­φία στο δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο για να θε­σμο­θε­τεί με βάση τις επι­λο­γές της οι­κο­νο­μι­κής πο­λι­τι­κής της κυ­βέρ­νη­σης, της σκλη­ρής λι­τό­τη­τας που έχουν προ­δια­γρά­ψει δη­λα­δή με τις απο­φά­σεις τους ως το 2060 όλες οι μνη­μο­νια­κές κυ­βερ­νή­σεις και η ση­με­ρι­νή με τη γνω­στή τα­κτι­κή της συ­νέ­χειας του κρά­τους. Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι, με τις αλ­λα­γές που ψη­φί­στη­καν, ο δή­μαρ­χος μπο­ρεί να κάνει ανά­κλη­ση αντι­δη­μάρ­χου πριν το τέλος της θη­τεί­ας του.
 
Εκτός από την ικα­νο­ποί­η­ση του αι­τή­μα­τος της ΚΕΔΕ για πλειο­ψη­φί­ες μόνο με τη συμ­με­το­χή της πα­ρά­τα­ξης του δη­μάρ­χου, τώρα είναι υπο­χρε­ω­μέ­νη αυτή η σύ­μπρα­ξη να ενώ­σει τις δύο πα­ρα­τά­ξεις σε μία. Επί της ου­σί­ας δη­λα­δή υπο­χρε­ώ­νο­νται να δη­λώ­σουν εξαρ­χής συμ­φω­νία σε όλα και να αυ­το­δια­λυ­θούν. Η αλ­λα­γή που λέει ότι αν μια πα­ρά­τα­ξη θέλει να κα­τα­θέ­σει στο δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο τις δικές της εναλ­λα­κτι­κές προ­τά­σεις προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού αυτές θα πρέ­πει να συ­νο­δεύ­ο­νται από αι­τιο­λο­γι­κή έκ­θε­ση και ει­σή­γη­ση της οι­κο­νο­μι­κής υπη­ρε­σί­ας του δήμου είναι για γέλια. Τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό σε κάθε πε­ρί­πτω­ση, και όπως προ­βλέ­πε­ται από το νο­μο­σχέ­διο του Κλει­σθέ­νη που είχε πε­ρά­σει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, δεν θα τον εγκρί­νουν τε­λι­κά οι οι­κο­νο­μι­κές επι­τρο­πές και υπη­ρε­σί­ες των δήμων, αλλά το Πα­ρα­τη­ρη­τή­ριο της ΕΕ και των δα­νει­στών, όπως έχει ψη­φί­σει στον Κλει­σθέ­νη η προη­γού­με­νη κυ­βέρ­νη­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
 
Τέλος, ολο­κλη­ρώ­νο­ντας το έγκλη­μα του Κλει­σθέ­νη, ο νέος νόμος βάζει τα­φό­πλα­κα στα κοι­νο­τι­κά συμ­βού­λια, δυ­σκο­λεύ­ο­ντας τη λει­τουρ­γία τους ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρο. Σύμ­φω­να με τον Κλει­σθέ­νη οι απο­φά­σεις των κοι­νο­τι­κών συμ­βου­λί­ων (των γνω­στών στους με­γά­λους δή­μους ως δια­με­ρι­σμα­τι­κών συμ­βου­λί­ων) θα ήταν απλά συμ­βου­λευ­τι­κές και δεν θα είχαν δε­σμευ­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα. Τώρα το μέτρο αυτό επε­κτεί­νε­ται σε όλα τα κοι­νο­τι­κά συμ­βού­λια (χωριά). Οι δήμοι δη­λα­δή θα απο­φα­σί­ζουν αν χρειά­ζε­ται 5 ή 10 λά­μπες ένα χωριό ή μια συ­νοι­κία της πόλης και βέ­βαια αν αυτά μπο­ρούν να χρη­μα­το­δο­τη­θούν από τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό τους ή αν θα χρεια­στεί οι δη­μό­τες ακόμη και για τέ­τοια θέ­μα­τα να χρυ­σο­πλη­ρώ­νουν ιδιώ­τες και ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ες.
 
Ο ορι­σμός του προ­έ­δρου του κοι­νο­τι­κού συμ­βου­λί­ου είναι εξί­σου αστεί­ος με αυτόν που είχε εφεύ­ρει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ είχε ψη­φί­σει την κλή­ρω­ση ως μέ­θο­δο για να εκλε­γεί ο πρό­ε­δρος, καθώς είχε κα­ταρ­γη­θεί η ανά­γκη ύπαρ­ξης κά­ποιου επι­κε­φα­λής στα ψη­φο­δέλ­τια. Τώρα η ΝΔ θέτει ότι ο Πρό­ε­δρος ορί­ζε­ται υπο­χρε­ω­τι­κά από τους κοι­νο­τι­κούς συμ­βού­λους της πρώ­της σε ψή­φους πα­ρά­τα­ξης, χωρίς να χρειά­ζε­ται να πάρει και αντί­στοι­χη πλειο­ψη­φία στο κοι­νο­τι­κό συμ­βού­λιο. Ακόμη δη­λα­δή κι αν έχει 4 έδρες σε 11με­λές, 6 σε 15με­λές ή 2 σε 7με­λές κοι­νο­τι­κό συμ­βού­λιο.
 
Δεν βο­λεύ­ει τα νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρα σχέ­δια της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης των υπη­ρε­σιών των δήμων η ύπαρ­ξη φωνών από τα κάτω που θα αντι­στέ­κο­νται και η συμ­με­το­χή των από κάτω, των δη­μο­τών στις δια­δι­κα­σί­ες λήψης απο­φά­σε­ων που μπο­ρεί να ανα­τρέ­ψουν αυτές τις πο­λι­τι­κές. Αυτό ήταν το μή­νυ­μα που έστελ­νε ο Κλει­σθέ­νης του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και αυτό το δια­τυ­πώ­νουν κα­θα­ρό­τε­ρα οι αλ­λα­γές που ψή­φι­σε η ΝΔ.
 
Η Αρι­στε­ρά οφεί­λει να διεκ­δι­κή­σει να γί­νουν οι δήμοι ζω­ντα­νά κύτ­τα­ρα με τη συμ­με­το­χή της πλειο­ψη­φί­ας των δη­μο­τών και όχι κέ­ντρα εξου­σί­ας των δη­μάρ­χων ή της οποιασ­δή­πο­τε επι­τρο­πής που μπο­ρεί να περ­νά­ει απο­φά­σεις χωρίς πλειο­ψη­φία. Οι πα­ρα­τά­ξεις της Αρι­στε­ράς (ΚΚΕ, ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ, ΛΑΕ) που πήγαν στις αυ­το­διοι­κη­τι­κές εκλο­γές κα­λύ­τε­ρα από ό,τι στις ευ­ρω­ε­κλο­γές και βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, οφεί­λουν να ενώ­σουν τις δυ­νά­μεις τους, διεκ­δι­κώ­ντας εφαρ­μο­γή της απλής ανα­λο­γι­κής χωρίς υπε­ρε­ξου­σί­ες στο δή­μαρ­χο, όπως προ­βλέ­πουν οι τε­λευ­ταί­οι νόμοι του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και της ΝΔ. Οφεί­λουν να ενη­με­ρώ­σουν τις το­πι­κές κοι­νω­νί­ες, συ­νε­χί­ζο­ντας από εκεί που στα­μά­τη­σε η προ­ε­κλο­γι­κή πε­ρί­ο­δος του Μάη για τα σχή­μα­τα αυτά με εκ­δη­λώ­σεις, συ­σκέ­ψεις ανά γει­το­νιά και κι­νη­το­ποι­ή­σεις των κα­τοί­κων κάθε πόλης και κάθε χω­ριού για τους κιν­δύ­νους που έχουν να αντι­με­τω­πί­σουν και για τις δύ­σκο­λες μάχες που θα υπάρ­ξουν σε κάθε γωνιά ενά­ντια στο πάρτι που θα προ­σπα­θή­σουν να στή­σουν με ιδιώ­τες και με­γα­λο­ερ­γο­λά­βους οι νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ροι δή­μαρ­χοι και πε­ρι­φε­ρειάρ­χες.


 

Θοδωρής Πατσατζής


 

Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά


Ετικέτες: Ελλάδα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΝΔ, Κλεισθένης, ΣΥΡΙΖΑ